PR

EGA หนุนโมเดล “อุบลฯ สู่นครอัจฉริยะภาคอีสานปี 2020”

ภาพที่4

โชว์ไฮไลท์บริการภาครัฐ จัดเต็มงานGovChannel Roadshow 2018

EGA หนุนโมเดลจังหวัดอุบลราชธานีสู่นครอัจฉริยะภาคอีสานปี 2020 สอดรับปีแห่งข้อมูลภาครัฐ “Year of Data 2018” เร่งขยายจุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”(Government Smart Kiosk)ให้ประชาชน เช็คได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐง่ายๆ เปิดให้บริการฟรี! แล้ววันนี้ ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโชว์ไฮไลท์บริการภาครัฐ จัดเต็มในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ

 ภาพที่3

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ)เดินเกมรุกเพื่อตอบโจทย์ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐให้สามารถทำงานอย่างบูรณาการเพื่อนำไปสู่การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม ผ่านช่องทาง GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาคจึงได้จัดงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจโดยผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประธานในพิธีฯเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยส่งเสริมและวางรากฐานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งภารกิจเร่งด่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ล่าสุดได้มีการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐแล้วเสร็จครบทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ตามเป้าหมายปี พ.ศ. 2560 และได้จัดอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อให้ขยายต่อยอดความรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลไปยังหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ แล้วโดยมีเป้าหมาย 100,000 คน ภายในปีนี้ ส่วนอีกโครงการที่เป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล คือ โครงการ Big Data หรือ ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่กำลังวางกรอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานรัฐเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Big Data เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ในอนาคตหากศูนย์ข้อมูลกลาง Big Data สามารถนำมาใช้ได้เร็วจะยิ่งส่งผลดีเพราะจะทำให้มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

นี่คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงการต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่ Smart People ดังนั้นการร่วมกันผลักดันให้เกิด Digital  Local Government จึงเป็นการขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กล่าวถึงเป้าหมายในปีนี้คือ “Year of Data ปีแห่งข้อมูลภาครัฐ”จึงได้เร่งขยายจุดติดตั้ง ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” (Government Smart Kiosk)ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ง่ายๆ ใกล้บ้าน สามารถเช็คได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐโดยไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากหรือรอติดต่อเวลาราชการซึ่งได้นำมาติดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุบลราชธานี

สำหรับการจัดงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกในปีนี้ EGA ได้นำบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างราษฎร์ เสริมรัฐได้ชัดเจนที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ในการนำบริการดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานมารวมกันเพื่อบริการประชาชน ณ จุดเดียว สามารถตอบคำถามได้ว่า ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล? ได้อย่างแท้จริงอาทิ GNews แอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐมาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ และ ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending)ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th และแอปพลิเคชันภาษีไปไหน ที่จะช่วยให้ทราบว่าภาครัฐนำภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรนำบริการอัจฉริยะภาครัฐมาให้แบบจัดเต็ม อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ,โครงการ Smart City,แอปพลิเคชันรู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร,การตรวจสอบสิทธิ์บัตรสุขภาพ และตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง,บริการ E-Payment การชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, แอปพลิเคชัน EMS 1669รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น

ด้าน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีการวางรากฐานการพัฒนาเมืองในระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล โดยกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุน 3. การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4. การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 5. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน และได้เข้าร่วมลงทุนโครงการเมืองอัจฉริยะ Ubon Ratchathani’s Smart City 2020โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในหลายมิติ ซึ่งได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องหลายโครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สู่ Industry 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น อีกโครงการคือ การสร้างโมเดลปฏิรูปเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีสู่ Smart Industry 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Industry 4.0 จังหวัดอุบลราชธานีในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการรับทราบและเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

การที่ภาครัฐผนึกกำลังสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่สำคัญและนำบริการอัจฉริยะภาครัฐมาสนับสนุนในครั้งนี้ มั่นใจว่าจังหวัดอุบลราชธานีจะสามารถก้าวสู่โมเดล Ubon Ratchathani: Digital Local Government ได้อย่างยั่งยืน และสามารถยกระดับรายได้ต่อหัวประชากรสูงขึ้นในอนาคต

ภาพที่2

###

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top