Truemove

โปรโมชั่นตอนรับตรุษจีนเติมเงินทรูมูฟ เอช รับเลยทันที่โบนัส 10%

webpage_600

webpage_banner-990x400(1)

โปรโมชั่นตอนรับตรุษจีน TruemoveH เพียงคุณเติมเงินทรูมูฟ เอช ครั้งละ 90 – 299 บาท รับเลยทันที่โบนัส 10%
พิเศษ! เติมครั้งละ 300 บาทขึ้นไป รับเพิ่มไปเลย 50%
สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เติมเงินวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้นนะคะ
*เฉพาะลูกค้าแบบเติมเงินบุคคลธรรมดา ยกเว้น ลูกค้าโปรเบิ้ล เบิ้ล โปร 3 เบิ้ล และซิม ทัวร์ริส

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย“เติมเงินปั๊บรับอ่งเปาโบนัสทันที”นี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช โปรโมชั่น 3เบิ้ล, เบิ้ลเบิ้ล, ซิม 3G ทัวร์ริส อินเตอร์ และ สบาย หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ)
 2. ผู้ใช้บริการที่ทำการเติมเงินในวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2558 จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  2.1    เติมเงินเงิน 90-299 บาท ในแต่ละครั้ง รับโบนัสโทรฟรีร้อยละ 10 จากยอดเงินที่เติม
  2.2    เติมเงินเงิน 300 บาทขึ้นไป ในแต่ละครั้ง รับโบนัสโทรฟรีร้อยละ 50 จากยอดเงินที่เติม
 3. โบนัสโทรฟรีที่ได้รับนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะในเครือข่าย ทรู มูฟ เอช เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งาน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับ SMS ยืนยันการได้รับโบนัส ไปจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่ 5 เพื่อใช้เป็นเครดิตหักชำระค่าบริการดังต่อไปนี้
  3.1    บริการโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช คิดนาทีละ 2 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  3.2    บริการ 3G/EDGE/GPRS คิดเมกะไบต์(MB) ละ 2 บาท เศษของเมกะไบต์(MB) คิดเป็น 1 เมกะไบต์(MB) ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.
  3.3    บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท
  3.4    บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียน ภายในประเทศ ครั้งละ 2 บาท

  ทั้งนี้ ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และระบบจะคำนวณค่าใช้บริการ โดยหักจากโบนัสโทรฟรีที่ได้รับก่อน จากนั้นจะหักจากเงินที่เติมเข้ามาในระบบ   ตรวจสอบยอดโบนัสคงเหลือ ได้ที่ *510*22# แล้วกดโทรออก

 4. ผู้ใช้บริการที่เติมเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการได้รับโบนัส โดยจะได้รับโบนัสภายในวันที่ทำการเติมเงิน เว้นแต่สถานะการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรหรือเปลี่ยนสถานการณ์ใช้บริการจาก ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินไปเป็นแบบรายเดือน
 5. สิทธิพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ทันที หากผู้ใช้บริการยกเลิกการเติมเงินหรือ ยกเลิกการใช้บริการ หรือบริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอของ สิทธิพิเศษนี้ หรือนำบริการไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในสิทธิพิเศษนี้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการ ดำเนินการของบริษัทฯ
 9. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 10. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้สมัครใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนเลือกใช้บริการ ที่ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

To Top